Avís Legal i Condicions Generals

Avís Legal

Aquest portal el titular del qual és ALTER ENTORN S.L., amb NIF B43862473, domicili al carrer Buenos Aires 1 3º – 43747 de Benissanet (Tarragona) , està constituïda pels llocs web associats als dominis alter-entorn.com

Propietat Intel·lectual i Industrial

El diseny del portal i els seus codis fonts, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a ALTER ENTORN S.L., i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

ALTER ENTORN S.L., és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’inclueixen, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a ALTER ENTORN S.L., de manera gratuïta. No ha d’enviar-se informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Responsabilitat dels continguts

ALTER ENTORN S.L., no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pot accedir al portal. ALTER ENTORN S.L., tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguéssin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

ALTER ENTORN S.L., es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web sense previ avís, al objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

ALTER ENTORN S.L., no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades provocades per l’ús d’aquesta informació. Però, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI- CE, ALTER ENTORN S.L., es compromet a la retirada o en el seu cas bloqueig d’aquells continguts que puguéssin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’orde públic.

Tampoc l’empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del software instal·lat al ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment, no es garantitza la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. Sense el consentiment escrit d’ALTER ENTORN S.L.,

Seu electrònica

D’acord amb l’establert a l’art 7 del Real Decret 1671/2009, del 6 de novembre, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ALTER ENTORN S.L., es responsabilitzarà de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als que pugui accedir-se a través de la seva Seu Electrònica (www.alter-entorn.com)

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.


Condicions Generals

1- Generals

Les presents condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, incluïdes les Illes Canàries i les Illes Balears per Alter Entorn, amb C.I.F. número B-43862473, d’ara en endavant l’empresa, amb destí a persones físiques.

Tota comanda feta a www.alter-entorn.com implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, la acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de l’empresa vigents el dia en que es faci la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que la acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda a la que es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per l’empresa. El fet que la empresa no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recòrrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i la execució de les condicions, així com tots els actes que siguin conseqüència d’aquestes, quedaran sotmesos al dret espanyol, a no ser que existeixin disposicions d’orde públic contràries.

2- Preus

Els preus publicats a www.alter-entorn.com són en Euros i són vigents tret error tipogràfic. Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a www.alter-entorn.com. Les ofertes sobre productes en venda a www.alter-entorn.com es mostraran a l’apartat “Ofertes” o s’indicarà a la fitxa del producte i, sinó s’indica el contrari, seran vàlides mentres es mostrin en pantalla.

3- Diferents formes de Pagament

Al formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi a www.alter-entorn.com mitjançant pagament contra reembolsament, transferència bancària o targeta de crèdit.

4- Producte

Les ofertes presentades per l’empresa són vàlides dins del límit de les existències disponibles. L’empresa es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor alter-entorn.

5- Enviaments

Els productes adquirits s’entregaran a la persona i a la direcció indicada a la comanda.
El plaç d’entrega és d’1 a 4 dies laborables.
Per defecte, les factures s’enviaran a la direcció e-mail indicada pel client a l’hora de la seva alta a alter-entorn.
Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà sortida ni entrega de comandes.
No obstant això la seva demora no implicarà ni anul·lación de la comanda ni indemnització alguna.
Una comanda es considera entregada al moment que el transportista entrega el paquet o els paquets al client i aquest firma el document de recepció d’entrega. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalíes a l’albarà de recepció d’entrega.
Per enviaments fora d’Espanya i Portugal consulti’ns.

6- Polítiques de devolucions i anul·lacions

6-1 Devolució de mercaderia

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a partir del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material del darrer d’aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, caldrà  notificar-nos a: alter.entorn s.l. c/Buenos aires 1 , 43747 Benissanet, teléfon +34 977 407 788,  o per correo electrónic a alter-entorn@alter-entorn.com, la vostra decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment En cas de desistiment per part seva, li tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, a tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hi hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. Ens haurà de tornar o lliurar-nos directament els béns a alter-entorn sl , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard al termini de 14 dies naturals a partir de la data a que ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Alter-entorn sl.  assumirà el cost directe de devolució dels béns. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

6-2 Anul·lació de comanda

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament, així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.